polski | english | deutsch

W czym się specjalizujemy?

Poniżej przedstawiamy dziedziny, w zakresie których posiadamy bogate doświadczenie i rozległą wiedzę. Nie oznacza to oczywiście, że nasza znajomość prawa ogranicza się jedynie do nich. Ukończenie aplikacji radcowskiej i zdanie końcowego egzaminu gwarantuje posiadanie przez radcę prawnego wystarczających umiejętności do należytego wykonywania zawodu, w tym do prowadzenia rozmaitych spraw z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy czy prawa podatkowego. Nie mniej uważamy, że przy dzisiejszym stopniu złożoności i skomplikowania systemu prawnego w zasadzie niemożliwym jest być specjalistą w każdej z jego dziedzin. Jak mówi angielskie przysłowie "Jack of all trades is a master of none".

prawo gospodarcze i handlowe

Nasze doświadczenie w tym zakresie obejmuje między innymi przygotowywanie projektów umów zawieranych między profesjonalistami w obrocie gospodarczym, zakładanie i rejestrację spółek kapitałowych, obsługę spółek handlowych od strony korporacyjnej, reprezentację przedsiębiorców przed sądami oraz organami administracji.

prawo własności intelektualnej

Zagadnienia związane z prawem autorskim i prawem własności przemysłowej należą do naszych ulubionych. Nasze doświadczenie w tym względzie obejmuje między innymi: przygotowywanie umów stosowanych w obrocie prawami autorskimi, sporzadzanie opinii w kwestii naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych, znaków towarowych, prawa do wizerunku oraz ochrony danych osobowych.

prawo nowych technologii

Prawo nowych technologii reguluje przede wszystkim aspekty prawne korzystania z elektronicznych kanałów komunikacji i dystrybucji treści takich jak Internet. W jego zakres wchodzą sprawy związane z naruszeniem praw własności intelektualnej w Internecie (w tym odpowiedzialność serwisów hostingowych za treści w nich umieszczane), kwestie zawierania umów drogą elektroniczną (m.in. dotyczące regulaminów i ogólnych warunków umów sklepów i serwisów internetowych), czyny nieuczciwej konkurencji popełniane w Internecie (m.in. cybersquatting - piractwo domenowe, przesyłanie niezamówionej informacji handlowej), nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych w Internecie.

prawo nieruchomości

Zakresem tej specjalizacji objęte są przede wszystkim kwestie związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych, ustalaniem ich stanu prawnego, przygotowywaniem umów najmu i dzierżawy. Posiadamy również doświadczenie w sprawach dotyczących bezumownego korzystania z gruntów osób trzecich przez przedsiębiorców przesyłowych (służebność przesyłu).

prawo zamówień publicznych

Nasze doświadczenie w tym zakresie obejmuje: weryfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia z prawem, analizę ofert składanych w postępowaniu pod kątem ich zgodności z postanowieniami SIWZ oraz przepisów prawa, przygotowywanie środków ochrony prawnej.